Türkçe English
Bireysel Giriş
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Dokümanlar
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Yeni Kullanıcı

Kurumsal Giriş
Kurumsal Giriş

Ücret Hesabı

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
 
KANUN MADDELERİ: 4857 S. İŞ K. M. 11
  
ÖZET: İş ilişkisi, belli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde, sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
 
Somut olayda, davalı işveren tarafından davacıya kıdem ve ihbar tazminatının ödenmiş olması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli yapıldığının, davalının da kabulünde olduğunu gösterir.
 
KARAR: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. 
 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
 
Davalı işveren vekili, davacı ile yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli olduğunu, iş güvencesi kapsamında kalmadığını, ayrıca davranışlarından kaynaklanan nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini, geçerli neden bulunduğunu savunmuştur.
 
Mahkemece, davacının davalıya ait işyerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiştir. 
 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, "İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar."
 
Dosya içeriğine göre, davacı ile davalı arasında 09.07.2004 tarihinde bir yıl süre içeren belirli süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede, davacının görev tanımına yer verilmediği gibi, bütün işleri yapacağı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi iş sözleşmesinde, belirli süreli iş sözleşmesinin imzalanmasını gerektiren objektif esaslı bir neden yoktur. Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğunun kabulü gerekir. Kaldı ki, davalı işveren tarafından davacıya kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatının ödenmiş bulunması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli yapıldığının davalının da kabulünde olduğunu göstermektedir. Yazılı şekilde, istemin reddi hatalıdır.
 
Mahkemece, iş sözleşmesinin davalı işverence davacının davranışlarından kaynaklanan "yeterli performansı göstermeme, kendini geliştirmede yönünde çaba sarfetmeme, yeterli katkı sağlamama" nedenleri ile feshedildiği olgusu üzerinde durulmalı, tarafların bu konudaki kanıtları toplanmalı, değerlendirilmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.
 
S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.