Türkçe English
DOKÜMANLAR
Kanunlar
Dokümanlar

Kurumsal Giriş
Kurumsal Giriş

Ücret Hesabı
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Asgari Geçim İndirimi Tebliği
Asgari Ücret Yönetmeliği
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışma
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Gebe ve Emziren Kadın İşçi Çalıştırma Hakkında Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Gürültü Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Hakkında Yönetmelik
Haftalık İşgünlerine Bölünemeyen Çalıştırma Süreleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Yönetmelik

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

İşyerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
İtibari Hizmet Sürelerine İlişkin 2007/88 Sayılı SGK Genelgesi
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kansorejen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Hakkında Yönetmelik
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kurulları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Sanayi, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere Yönelik Yönetmelik
Sondajla Maden Çıkaran İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik
Titreşim Yönetmeliği
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
Ücret Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik