Türkçe English
DANIŞMANLIK
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Dokümanlar

Kurumsal Giriş
Kurumsal Giriş

Ücret Hesabı

  

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

 

1. İnsan Kaynakları Politikasının Belirlenmesi

 

İnsan kaynakları politikası herhangi bir organizasyonun insan kaynakları alanındaki vizyonunu, misyonunu ve temel ilke-değerlerini belirlemesi olarak özetlenmektedir. Bu çerçevede, söz konusu organizasyonun ihtiyaçlarının ekonomik ve sektörel değişimlere göre bugünden öngörülmesi, gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek insan kaynakları yapısının bu politikalara bağlı olarak planlanması gerekmektedir.

 

Ergmer, insan kaynakları politikanızın belirlenmesi ve ana hatlarının yazılı hale getirilmesinde, organizasyonunuzun stratejik hedefleri ile insan kaynakları hedeflerinin örtüşmesi anlayışı ile danışmanlık hizmeti sunar.

 

2. İş Analizlerinin Yapılması ve Görev Tanımlarının Hazırlanması

 

İş analizi, organizasyonda icra edilen veya edilmesi düşünülen işlerle ilgili bilgi ve beceri seviyeleri, yetki ve sorumluluklar, çalışma koşulları gibi verileri toplayan ve kayıt altına alan sistematik bir süreçtir. Bu sürecin etkin yönetilmesi ve toplanan verilerin bilimsel olarak analiz edilmesi ile organizasyondaki görevleri tanımlamak mümkündür.  Böylelikle organizasyondaki bir görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

 

Ergmer, istihdam edilecek insanlar ile icra edilen işlerin entegrasyonunu daha rahat hale getirecek, etkinlik ve verimlilik anlayışı ile danışmanlık hizmeti sunar.

 

3. Organizasyon Şeması - Personel Kadro Planlaması

 

Organizasyon şeması, organizasyondaki görevlerin önem düzeylerini, yerlerini ve diğer görevlerle bağlantılarını gösteren önemli bir şemadır.

 

Organizasyon yapısının anlaşılabilir ve sistematik bir yapıda olması, birimlerin birbirlerine anlamlı şekilde bağlanması rasyonel bir organizasyon şemasının kurulmasıyla mümkündür. Aksi durumda organizasyona kargaşa ve kaos hakim olur.

 

Ayrıca kurulan şemaya bağlı kalarak organizasyonda hangi işlerin, hangi sayıda insanla yerine getirileceği de açık ve net olarak belirtilmelidir.

 

Ergmer, koordinasyon ve entegrasyon noktalarını belirleyen, biçimsel haberleşme kanallarını ifade eden,  dinamik bir anlayışla danışmanlık hizmeti sunar.

 

4. Personel Seçme ve Yerleştirme

 

Organizasyonun mevcut ve gelecekteki ihtiyacına cevap verecek yetkinlikteki insanları bulmak ve uygunluklarını belirlemek işletmeler için önem arz eden kritik bir süreçtir. Öncelikli amaç, uygun insanları optimum zamanda bulmak ve en uygun olanları seçmektir. Sonrasında da doğru şekilde işe alımın yapılması gerekmektedir.

 

Ergmer, tüm bu kritik süreçlerin yapılandırılması ve kontrol noktalarının oluşturulmasında bilimsel ve pratik bir anlayışla danışmanlık hizmeti sunar.

 

5. Oryantasyon (İşe Alıştırma)

 

Organizasyonda göreve yeni başlayacaklara verilecek ilk eğitim olan oryantasyonun amacı,  işe ve firma kültürüne kısa sürede uyum sağlanmasıdır. Bu yönüyle, çalışanın işyerine adaptasyonunda ve dolayısıyla organizasyon verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

 

Ergmer, oryantasyon programınızın hazırlanması, yapılandırılması ve gerçekleştirilmesinde organizasyonel uyum anlayışı ile danışmanlık hizmeti sunar.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

 

1. Performans Yönetim Sistemi

 

Performans, ölçülebilmesi mümkün olan  verimlilik düzeyidir. Bu düzeyin üst seviyelere çıkması ve geliştirilmesi bireysel başarının artmasını ve organizasyonel  hedeflerin  gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

 

Performans düzeyinin belirlenmesi ve geliştirilmesi bu sistemin etkin yönetimi ile mümkündür. Hedef standartlar yazılı hale getirilmeli ve realize edilen verilerle karşılaştırılmalıdır. Performans verileri ölçülerek analiz edilmeli, sonuçlar açık şekilde yorumlanmalıdır.

 

Ergmer, organizasyonunuzun performans yönetim sisteminin kurulması ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesi anlayışı ile danışmanlık hizmeti sunar.

 

2. Ücret Yönetim Sistemi

 

Ücret, insanın çalışması karşılığında organizasyondan elde etmiş olduğu en önemli kazanımlarından birisidir. Ücretin yanı sıra diğer ekonomik ve sosyal ek menfaatler de söz konusu olup, asıl amaç çalışanın ürettiği katma değerin karşılığını vermek ve motivasyonunu canlı tutmaktır.

 

Ancak iyi oluşturulmamış bir ücret politikası ve iyi yönetilemeyen bütçeler her zaman hem çalışanlara ve hem de organizasyonlara çeşitli memnuniyetsizlikler yaşatmaktadır.

 

Ergmer, organizasyonunuzun ücret yönetim yapısının kurulmasına  referans olacak bir iş değerlemesi anlayışıyla danışmanlık hizmeti sunar.

 

3. Prim ve Ödüllendirme Sisteminin Kurulması

 

Organizasyonlarda görev alan insanların motivasyonlarını ve bağlılıklarını arttırmak amacı ile ücret dışında prim şeklinde başka ödemeler yapılabilir. Diğerlerinden farkı gayret gösteren ve başarılı olan insanlara sağladıkları katma değer karşılığında çeşitli ödüller verilebilir. Bu ödemelerin performansı dikkate alarak, belirli kural ve kaidelere göre yapılması gerekir.

 

Ergmer, organizasyonunuzun prim sistemlerinde ve ödüllendirme süreçlerinde adalet anlayışı ile danışmanlık hizmeti sunar.

 

4. İş Süreçleri Yönetimi

 

Organizasyonun yönetim kalitesi, yapılacak çeşitli denetimlerle değil, iş süreçlerinin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi ile mümkündür. Organizasyonda yapılmakta olan işlerin dökümante edilmesi, kritik noktaların belirlenmesi söz konusu işlerin kontrol altına alınmasını sağlar. Bu şekilde organizasyonda karşılaşılan birçok basit sorunun kaynağı bulunur ve tekrarlanması önlenebilir.

 

Ergmer, organizasyonunuzun iş süreçlerini tanımlayarak, sürekli iyileştirme anlayışı ile danışmanlık hizmeti sunar.