Türkçe English
Bireysel Giriş
İş Sözleşmesinin Feshi
Dokümanlar
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Yeni Kullanıcı

Kurumsal Giriş
Kurumsal Giriş

Ücret Hesabı

1. KAVRAM: İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
 
KANUN MADDELERİ: 4857 S. İŞ K. M. 19, 20
  
ÖZET: İşçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmeden önce savunmasının alınması gerekir. Somut olayda, fesih bildirimine göre iş sözleşmesinin feshi, davacının performansının düşük olmasına dayandırılmasına rağmen, fesihten önce davacıdan savunması istenmemiştir. Davacının performans değerlendirme raporlarında imzasının bulunması, savunmasının istendiği anlamına gelmez. Bu durumda mahkemece, feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir.
 
KARAR: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
 
Davalı işveren, davacının iş sözleşmesi birden çok disiplinsiz hareketleri ve performans düşüklüğünün tespit edilmesi üzerine tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
 
Mahkemece, dosyadaki bilgi ve belgeler, davacı hakkında tutulan tutanaklar ve dinlenen tanık anlatımlarına göre davacının uyumsuz davranışlarda bulunduğu, performansının düşük olduğu sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.
 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 19/2. maddesi uyarınca işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmeden önce savunmasının alınması gerekir. Somut olayda, fesih bildirimine göre iş sözleşmesinin feshi performansının düşük olmasına dayandırılmasına rağmen fesihten önce davacıdan savunması istenmemiştir. Davacının performans değerlendirme raporlarında imzasının bulunması savunmasının istendiği anlamına gelemez. Bu durumda, feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.
 
Belirtilen nedenlerle, yerel mahkeme kararının 4857 sayılı İş Kanunun 20/3. maddesi uyarınca bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.
 
S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle,
 
1- Bakırköy İkinci İş Mahkemesinin 27.12.2005 gün ve 1352-1985 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
 
2- Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
 
3- Davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
 
4- Davacının süresi içinde başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
 
5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
 
6- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 400.-YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
 
7- Davacı tarafından yapılan (44.00)YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
 
8- Temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 10.04.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.